SMMM STAJA GİRİŞ SINAVI

Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakültelerden en az lisans düzeyinde mezun olmak adayların Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olabilmeleri için öncelikle SMMM Staja Giriş Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Deha Eğitim Kurumları olarak, her geçen gün önemi artan ve gelecek vaat eden bu mesleği icra etmek isteyen öğrencilerimizi, zorlu bir sürecin başlangıcı olan SMMM Staja Giriş sınavına hazırlıyor ve bu engeli güven içinde geçmelerini sağlıyoruz. SMMM eğitimlerinde uzmanlaşan Kurumumuz ile mesleğe ilk adımı bizimle atmış olacaksınız.

SMMM sınavlarına yönelik eğitimlerinde 22 yıllık tecrübesiyle 30.000’in üzerinde meslek mensubu kazandıran Deha Eğitim Kurumları uzman eğitim kadrosu, sürekli güncellenen yayınları ve uzaktan eğitim sistemi ile İLK ve TEK olmanın haklı gururuyla, eğitimden taviz vermeyen ve öğrenci odaklı ilkeli duruşuyla bundan sonra da kazandırmaya devam edecektir.

Staja Giriş Sınavına girebilmek için hangi okul mezunu olmak gerekir?

Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisan üstü seviyesinde diploma almış olmak gerekir.

Staja Giriş Sınavında kaç soru sorulmaktadır? Soru dağılımı ne şekildedir?

Sınavda 100 adet “Alan Bilgisi”, 20 adet “Genel Kültür ve Yetenek” ve 10 adet “Yabancı Dil” sorusu olmak üzere 130 soru adaylara yöneltilmektedir.

Staja Giriş Sınavının kapsamı hangi derslerden oluşmaktadır ve soruların derslere göre dağılımı ne şekildedir?

 

Staja giriş sınavı test yöntemi ile yapılır. Konu başlıkları Genel Kültür ve yetenek ile Alan Bilgisi ana başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

Genel Kültür ve Yetenek (Toplam 30 Soru)

 • Türkçe (7 soru)
 • Matematik (8 soru)
 • Tarih (5 soru)
 • Yabancı Dil (10 Soru)

 Alan Bilgisi (Toplam 100 Soru)

 • Finansal Muhasebe (26 soru)

– Finansal Muhasebe

– Muhasebe Bilgi Sistemi

– Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

– Muhasebe Standartları

 • Maliyet Muhasebesi (8 soru),
 • Mali Tablolar Analizi (8 soru),
 • Denetim (16 soru),
 • Ekonomi (6 soru),
 • Maliye (6 soru),
 • Meslek Hukuku (6 soru),
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (6 soru),
 • Vergi Hukuku (6 soru),
 • Ticaret Hukuku (6 soru)
 • Borçlar Hukuku (6 soru)

2016 yılında yapılacak ilk Staja Giriş Sınavı’ndan itibaren,

 1. Sınavda 30 adet “Genel Kültür ve Yetenek”, 100 adet “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 adet soru yer alacaktır.
 2. Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20, “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır.
 3. Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir. 4. Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca yada İngilizce” dillerini kapsayacaktır.
 4. Sınava katılacak adaylar, sınav başvurularında “Almanca, Fransızca yada İngilizce” dillerinden hangisini tercih ettiklerini belirteceklerdir.
 5. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; bu dosyalarına bağlı sınav hakları çerçevesinde yabancı dil konusundan sorumlu olmaksızın mevcut düzenlemelere göre sınava katılmaya devam edebileceklerdir.
 6. 2016 yılından önce, dosya açtırarak sınav başvurusunda bulunmuş ve sınavlarda başarılı olamamış adaylar; diledikleri takdirde 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yabancı dili de kapsayan sınava katılabileceklerdir. Adaylar bu tercihlerini sınav başvurularında belirtecekler ve tercihlerine bağlı olarak yabancı dili de kapsayan sınava katılacak adaylar izleyen sınavlarda da yabancı dili de kapsayacak şekilde sınavlara katılmaya devam edeceklerdir.
Staja Giriş Sınavı ne zaman yapılmaktadır?

 

Staja Giriş Sınavı yılda 3 defa yapılmakta olup, sınav tarihleri yıllık belirlenmekte ve TESMER’nin resmi internet sitesinde ilan edilmektedir.

Staja giriş sınavı ne zaman ve yılda kaç defa yapılır?

 

Staja giriş sınavı TESMER tarafından yılda 3 defa yapılmaktadır. Sınav tarihleri yıllık olarak ilan edilir.

Staj başvurusu kabul edilen adayların kaç defa staja giriş sınavına girme hakları vardır?

 

Staj başvurusu kabul edilen adayın stajını başlatabilmesi için başvurduğu dönemden itibaren 3 yıl içinde staja giriş sınavında başarılı olması gerekir. 3 yılın sonunda başarılı olamayan adayların dosyaları iptal edilmektedir. Yeniden başvuru için, yeni dosya açtırmaları gerekir.

Staj giriş sınavına kimler katılabilir?

 

Staja giriş sınavına katılabilmenin şartları şunlardır;
a) T.C. vatandaşı olmak
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.
g) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisan üstü seviyesinde diploma almış olmak.
h) TÜRMOB tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olmak.

Yüksek Lisans ve Doktorada Geçen Sürenin Nekadarı Staj Süresinden Sayılır?

 

Lisans öğrenimini 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda tamamlamış ve aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının teslim edilmesi koşuluyla bir yıllık staj süresinden sayılır. Yasada belirtilen ilgili konularda doktora yapmış olanların ise bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diplomasının verilmesi koşuluyla staj süresinden sayılır. (Bu uygulamadan yararlananların, yüksek lisans eğitimi ve kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılmaz.)

SMMM Staja Giriş Sınavında Başarılı Olanlar Kaç Yıl İçinde Staja Başlayabilirler?

 

Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

Staj giriş sınavında başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

 

Staja giriş sınavda başarılı sayılmak için 60 puan ve üzerinde not almak gerekir.

Staj Yapılacak İşyerleri Hangileridir?

 

Staj, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde yapılır.

Meslek mensubu gözetim ve denetiminde staj yapan aday meslek mensupları, bu stajlarını bir ticari işletmenin merkezinde, bağımlı veya sözleşmeli meslek mensubunun denetim ve gözetiminde yaparlar. İşletmelerde, muhasebe biriminde görev yapan meslek mensubu sayısı kadar kişi staj yapabilir.

İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gereklidir.

Başka odaya bağlı meslek mensubunun gözetiminde staj yapılabilir. (Örn: Ankara ilinde faaliyet gösteren bir işletmede bağımlı çalışan İstanbul SMMM Odası üyesi meslek mensubunun gözetiminde staj yapılması).

Meslek mensubu gözetiminde staj yapan adayların stajları sırasında, stajına onay veren meslek mensubunun sağlık mazereti nedeni ile geçici süreli raporlu olması halinde durumun rapor ile belgelenmesi koşuluyla bu dönemde geçen staj süresi geçerli sayılır.

İşletmelerde, şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olarak görev yapanların staj başvuruları kabul edilmez.

İşletmelerin şubelerinde, temsilciliklerinde, şantiyelerinde, fabrikalarında, irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve bölge müdürlüklerinde … vb. staj yapılamaz. Ancak; staj yapılacak işletmenin merkez adresinde, muhasebe birimi ve muhasebe çalışanı bulunmuyorsa; bu işletmenin idari, hukuki ve iktisadi faaliyetlerinin toplandığı, mali tablolarının konsolide edilerek düzenlendiği işyerindeki muhasebe biriminde aşağıdaki tespit ve işlemlere bağlı olarak staj yapılmasına izin verilir.

İşletme adına kayıtlı işyerlerinde (irtibat bürolarında, satış mağazalarında, tahsilat merkezlerinde, teşhir yerlerinde ve işletme merkezinde) muhasebe birimi ve muhasebe çalışanın olup olmadığı bu işyerlerine ilişkin SGK hizmet listeleri ile belgelenmesi halinde 23 muhasebe meslek kodu bulunan işyerinde staj yapılmasına izin verilir.

İşletmeye ait birden fazla işyerinde muhasebe meslek kodu var ise bu işletmede staj yapılamasına izin verilmez. Bu durumda olan başvurular; istenen bilgi ve belgeler eşliğinde TESMER Şubeleri / Odalar tarafından değerlendirilerek Oda görüşü ile birlikte karara bağlanmak üzere TESMER’e gönderilir. Konu TESMER Yönetim Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar yazılı olarak ilgili TESMER Şubesine / Odaya bildirilir.

Meslek mensubu denetimi altında staj yapılacak ise staja onay veren meslek mensubu ile adayın çalıştığı işyeri arasında müşavirlik hizmet sözleşmesi yapılmış olması şartı aranır.

Staja Giriş Sınavında derslerin soru aralıkları nelerdir?

 

Staja Giriş Sınavında 1-7 sorular Türkçe, 8-15 sorular Matematik, 16-20 sorular Tarih, 21-30 sorular Yabancı Dil, 31-50 sorular Muhasebe, 51-56 sorular Muhasebe Standartları, 57-64 sorular Maliyet Muhasebesi, 65-72 sorular Mali Tablolar Analizi, 73-88 sorular Muhasebe Denetimi, 89-94 sorular Ekonomi, 95-100 sorular Maliye, 101-106 sorular Meslek Hukuku, 107-112 sorular İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 113-118 Vergi Hukuku, 119-124 sorular Ticaret Hukuku, 125-130 sorular Borçlar Hukuku şeklindedir.

Staja Giriş Sınavını kazandıktan sonra hangi süre içinde staja başlamak gerekir?

 

Staja Giriş Sınavında başarılı olan adaylar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten başlayarak, herhangi bir dönem kısıtı (Mayıs, Eylül, Ocak aylarının ilk on günü) olmaksızın 3 yıl içerisinde, staja başlayabileceklerdir.

Staj süresi boyunca ne kadar staja ara verilebilir?

 

Stajyerler toplam staj süresi boyunca en fazla 1 yıl ara verebilirler. Stajına ara veren aday, 30 gün içerisinde stajını kestiğini bildiren dilekçe ve durumu kanıtlayan belgeler ile başvuru yapması gerekmektedir. Stajınızda sorun varsa lütfen Odanıza bizzat geliniz, dosyanız üzerinden değerlendirme yapılmalıdır.

Bir işyerinde aynı anda kaç kişi staj yapabilir?

SMMM/YMM bürolarında veya şirketlerinde stajyer sınırlaması yoktur. Dışarıdan mesleki hizmet alan şirketlerde mesleki hizmet veren meslek mensubunun denetiminde bir aday staj yapabilir. Ayrıca şirketlerde hizmet akdi ile bağımlı çalışan meslek mensubu sayısı kadar aday staj yapabilir.

İş ortaklıklarında staj yapılabilir mi?

İş ortaklıklarında staj yapılabilir. Ancak evrakların ilgili odaya götürülerek uygunluk hakkında bilgi alınması gerekir.

Şubelerde staj yapılabilir mi?

Staj ticari şirketlerin kanuni merkezlerinde yapılır. Şubelerde, temsilciliklerde, şantiyede vb. staj yapılamaz.

Yıllık izin staj süresinden sayılır mı?

Yıllık ücretli izin süreleri staj süresinden sayılır.

Aday meslek mensubu olarak yaptığım staj aynı zamanda KGK stajı yerine de sayılabilir mi?

 

Stajınızı KGK’dan yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim şirketlerinde yapılması halinde, yapılan stajlar
hem KGK stajına hem de SMMM stajı olarak kabul edilmektedir.

Aday Meslek Mensubu Stajımı Yaparken İşyeri Değiştirme ile ilgili herhangi bir sınır var mıdır?

 

Aday Meslek Mensubu stajını yaparken işyeri değişkliği ile ilgili herhangi bir sınır yoktur. Ancak her iş yeri
değişkliğinde staj durumunuza göre evrakları yeniden hazırlamanız gerekmektedir.

SGS ne zaman açıklanır?

 

SGS açıklanma tarihi genel olarak sınav giriş belgelerinde yazmakla birlikte, Sınav tarihinden itibaren yaklaşık bir ay içinde açıklanmaktadır.